Procedura instalacji serwera pocztowego qmail

Zalety konfiguracji

Używany zestaw

Testowane na qmail 1.03-38 (z paczki src debiana), simscan 1.2, vpopmail 5.4.13, qmail-smtpd-auth 0.5.7. Inne wersje mogą dawać jakieś konflikty (np. simscan 1.2 z K.Dąbrowski smtp-auth patch)

Uwaga: aktualny qmail-maildir++.patch jest zepsuty dla aktualnego qmaila. Należy wywalić stamtąd definicję puts i zastąpić wszędzie pisanie na stdout przez substdio_puts(&ssout,"…"); w qmail-pop3d.c. Ta zmiana jest wystarczająca, nie ma potrzeby zmieniać put(…)

Procedura instalowania

(w debianie qmail-src jest w repozytorium non-free, więc należy mieć je dopisane)

 1. apt-get install checkinstall openssl expect zlib1g-dev
  
  apt-get install clamav clamav-base clamav-daemon clamav-freshclam
      # lub ze źródełek clamav (./configure bez opcji)
      # useradd clamav, group clamav
  apt-get install spamassassin spamc libnet-dns-perl libpcre3-dev
  apt-get install dcc-client dcc-common
  
 2. apt-get install ucspi-tcp-src
 3. apt-get install qmail-src
 4. build-ucspi-tcp (tcprules, tcpserver, rblsmtpd)
 5. build-qmail
  • te łaty mamy od razu z debiana:
   • netscape-progress - Fixes compatibility bug in POP3 daemon
   • pop3-supplementarygroups - Update to checkpasswd to allow multiple groups
   • qmail-link-sync - Filesystem performance patch
   • qmailqueue - Allows use of external qmail-queue programs
   • qregex - Allows use of regular expressions for anti-relay / spam control
   • errno - Fixes glibc compatibility error
   • qmail_local - Fixes memory corruption in certain .qmail files
  • Zamiast poniższych trzech łat można użyć: mój qmail patchset (smtp auth 0.5.7 + custom error + chkuser 2.0 + mini poprawki). Mam też taki sam mój patchset ale z qmail-maildir++ (bardziej eksperymentalny).
   Uwaga2: łata chkuser wymaga plików nagłówkowych od vpopmaila… więc może być konieczność dwókrotnej instalacji: najpierw (niestarannie) surowego qmaila i vpopmaila, a potem zapatchowane.
  • SMTP AUTH.
   UWAGA: Aby używać uwierzytelniania CRAM-MD5 z vpopmailem, trzeba hasła w vpopmailu trzymać niezadokowane (aby można było obliczyć skróty do CRAM-MD5). Tak samo z APOP. Ponadto w vpopmail nie może być skompilowany z disable-clear-passwd
   Jedna z dwóch łat do SMTP AUTH:
   1. Napisany na bazie łaty K.Dąbrowskiego, aktualniejszy, poprawiony
    http://www.fehcom.de/qmail/smtpauth.html (qmail-smtpd-auth-0.5.7)
    • rozpakować do katalogu z qmailem
    • ./install_auth.sh
    • poprawić konflikty w Makefile i qmail-smtpd.c
    • poprawić wywołania die_nomem() w mailfrom_parms() w qmail-smtpd.c, jeśli autor jeszcze tego nie zrobił
    • wyłączyć CRAM-MD5 w qmail-smtpd.c
   2. nie używać raczej: K.Dąbrowski qmail-smtpd-auth qmail-smtpd-auth
    • poprawić konflikty w Makefile i qmail-smtpd.c
  • dołożyć qmail-queue-custom-error z simscana (ewentualnie)
   poprawić konflikt w qmail.c
  • tutaj dorzucić chkuser chkuser 2.0
   • do skompilowaniu z chkuser trzeba wcześnie już mieć zainstalownego w systemie vpopmaila
    • instalacja vpopmaila wymaga zainstalowanego qmaila
     więc trzeba instalować w dwóch przebiegach. najpierw bez chkuser
   • nałożyć netqmail-1.05_chkuser-2.0.8.patch
   • poprawić konflikty w Makefile i qmail-smtpd.c
   • ustawić parametry chkuser_settings.h (domyślne ok, ale jest sporo ważnych)
    • wyłączyć quotę, dopóki jest zepsuta w vpopmailu.
    • ja ustawiam:
     #define CHKUSER_ENABLE_UIDGID
     #define CHKUSER_ERROR_DELAY 500
     // #define CHKUSER_MBXQUOTA_VARIABLE “CHKUSER_MBXQUOTA”
  • tutaj można by dorzucić qmail-maildir++.patch z contrib/ z vpopmaila.
   Poprawi to egzekwowanie kwot (aliasy) i doda aktualizaowanie kwot do qmail-pop3d. courier-imapd robi to samoczynnie
  • skompilować, zainstalować paczkę
  • uruchomić /usr/lib/qmail/qmailconfig
   To ustawi:
   • me, defaultdomain, plusdomain, locals, rcpthosts
  • sprawdzić /var/qmail/control :
   • concurrencyremote 2
   • databytes 10000000
   • defaultdomain
   • locals
   • me
   • plusdomain
   • rcpthosts
   • virtualdomains
  • cd /etc ; tcprules tcp.smtp.cdb `mktemp` < tcp.smtp ; chmod
   644 tcp.smtp.cdb`127.0.0.1:allow,RELAYCLIENT=""
   192.168:allow,RELAYCLIENT=""
   1.2.3.4:allow,RELAYCLIENT=""
   :allow
   przy vpopmailu /etc/tcp.smtp* i tak nie będą mogły być używane (vpopmail chce tworzyć pliki tymczasowe w /etc, więc musiałby mieć +w w /etc)
 6. ściągnąć vpopmaila
  • czytać install.txt
  • dodać konto i grupę vchkpw:
   groupadd -g 89 vchkpw
   useradd -g vchkpw -u 89 vpopmail -s /bin/false -d /home/vpopmail
  • mv /etc/tcp.smtp* ~ [ważne, aby configure nie znalazło tcp.smtp w /etc]
  • configure
   domainquotas to kwoty per całe domeny (nie per user). są obecnie zepsute.
   podanie –disable-clear-passwd spowoduje, że nie będzie działać APOP w qmail-popup
  • ./configure
   –enable-roaming-users
   –enable-relay-clear-minutes=60
   –disable-clear-passwd
   # –enable-tcpserver-file=~vpopmail/etc/tcp.smtp
   # –enable-domainquotas (szkoda nie przejdzie, obecnie “code is broken”)
   # –enable-default-domain= (teraz ~vpopmail/etc/defaultdomain)
   # –disable-spamassassin (dla nowego vpopmaila: kierujemy do spamassassina przez simscana)
  • make
  • checkinstall make install-strip
  • mv ~/tcp.smtp* ~vpopmail/etc/
  • cd ~vpopmail/etc/; tcprules tcp.smtp.cdb `mktemp` < tcp.smtp ; chmod 644 tcp.smtp.cdb
  • echo glowna.domena > defaultdomain
  • można dać uprawnienia:
   drwxr-x--- 8 vpopmail vchkpw 4096 Sep 13 2005 /home/vpopmail/
  • vadddomain glowna.domena
  • vadduser itd
 7. tutaj można powrócić do punktu 5 i dołożyć chkuser
 8. qmhandle
 9. ripmime
 10. simscan
  UWAGA:
  simscan-1.2 psuł mi się z (KD) qmail-smtpd-auth. kawalek logu szedł na deskryptor gniazda klienta zamiast do pliku i psuł protokół bylo tak tylko przy bezpiecznym uwierzytelnianiu (tylko OE nie mógł odbierać poczty). powinienem używać 1.1, aby było ok.
  BYĆ MOŻE używanie opcji –enable-spam-auth-user=y w simscan by to naprawiło
  • useradd -g clamav -s /bin/false -d /var/qmail/simscan simscan

  • ./configure –enable-clamav
   –enable-spam \ –enable-custom-smtp-reject \ # jeśli założyliśmy łatę z simscana na qmaila
   –enable-spam-auth-user=y \ # skanować także z relayowanych adresów
   –enable-per-domain \ –enable-attach \ –enable-ripmime \ –enable-spam-hits \ –enable-received \ –enable-regex \ –enable-quarantinedir \ –enable-spam-passthru

  • powinien być następujący output:

   Current settings
   -————————————–
   user = simscan
   qmail directory = /var/qmail
   work directory = /var/qmail/simscan
   control directory = /var/qmail/control
   qmail queue program = /var/qmail/bin/qmail-queue
   clamdscan program = /usr/bin/clamdscan
   clamav scan = ON
   trophie scanning = OFF
   attachement scan = ON
   ripmime program = /usr/local/bin/ripmime
   custom smtp reject = ON
   drop message = OFF
   regex scanner = ON
   quarantine processing = ON
   quarantine directory = /var/qmail/quarantine
   domain based checking = ON
   add received header = ON
   spam scanning = ON
   spamc program = /usr/bin/spamc
   spamc arguments =
   spamc user = OFF
   authenticated users scanned = ON
   spam passthru = ON
   spam hits = 10.0

  • make

  • checkinstall make install-strip

  • /var/qmail/control/simcontrol
   :clam=yes,spam=yes,spam_hits=8.5,spam_passthru=yes,attach=.scr:.bat:.com:.pif:.exe

  • simscanmk -g - wygenerowanie pliku z wersjami

  • Do testowania:
   `QMAILQUEUE=/var/qmail/bin/simscan SIMSCAN_DEBUG=3 qmail-inject
   rob@test.com < rob/spam1

   QMAILQUEUE=/var/qmail/bin/simscan SIMSCAN_DEBUG=3 strace -s 512
   -fvvv -o log.txt qmail-inject rob@test.com < mail `

  • BARDZO WAŻNE - najczęstsza przyczyna nie działania: clamdscan musi móc odczytywać pliki tworzone przez simscana w podkatalogach /var/qmail/simscan. Często sprawę psuje umask. można np

   chown simscan.simscan /var/qmail/simscan
   chmod 2750 /var/qmail/simscan
   clamav do grupy simscan

   albo

   usermod -g clamav simscan
   # i zrobić:
   drwxr-x— 5 simscan clamav 192 Aug 24 00:01 /var/qmail/simscan
   -rwx–s–x 1 simscan clamav 27236 Aug 23 23:35 /usr/sbin/simscan

  • umask. ustawienie umask w init.d/qmail nie skutkuje, bo często powłoka, pośrednicząc, będzie je zmieniać. Można zrobić tak (brudny hack, ale skuteczny – obejście kwestii umask) simscan-wrapper.c:

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

int main() {
  umask(0027);
  execl("/var/qmail/bin/simscan", "simscan", (char*)NULL);
}
 1. vim /etc/init.d/qmail
 1. do crontaba:
17 */2 * * * /home/vpopmail/bin/clearopensmtp 2>&1 > /dev/null
39 */6 * * * /usr/local/bin/freshclam 2>&1 > /dev/null
13 6 * * * find /var/qmail/quarantine/ -type f -print0 | xargs -0 -n 3 rm
 1. ewentualnie dodać można greylisting - cqgreylist: cqGreylist.
  Implementacja napisana w C, bardzo szybka, w zasadzie lite-Greylisting (tylko po adresie IP).
  Uwaga: greylisting spowalnia dochodzenie maili (kikana(naście) minut-godzin) lub od niektórych (lichych) serwerów może nie dochodzić.

  • dostosować cqgreylist.c:

      /* RFC 2821 specifies the timeout for
      recieving a command to at least 5 mins */
      #define TIMEOUT 300
      /* specify the greylisting time in which to not accept mail from
      a sender */
      #define GREY_SECONDS 60
   
      char* hostname = "serwer.exapmle.org";
      char* message = "you are greylisted try again";
      char* base_directory = "/var/qmail/cqgreylist/";
   
  • make

  • cp cqgreylist /var/qmail/bin

  • chown 0:vchkpw /var/qmail/bin/cqgreylist

  • chmod 750 /var/qmail/bin/cqgreylist

  • mkdir /var/qmail/cqgreylist

  • chown vpopmail /var/qmail/cqgreylist

  • poprawić init.d/qmail (dodane tylko opakowanie qmail-smtpd przez cqgreylist):

      sh -c "start-stop-daemon --start --quiet
        --user qmaild \
        --pidfile /var/run/tcpserver_smtpd.pid --make-pidfile \
        --exec /usr/bin/tcpserver -- -R -H \
        -u `id -u vpopmail` -g `id -g vpopmail` -x
      ~vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb 0 smtp \
        $rblsmtpd /var/qmail/bin/cqgreylist \
        /usr/sbin/qmail-smtpd /home/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true 2>&1 \
        | $logger &"
   
  • dodać do crontaba:

      23 * * * * find /var/qmail/cqgreylist -mtime +1 -type f -exec rm -f {} \;
   
  • ustawić whitelist dla greylistingu.
   RELAYCLIENT jest nadrzędne w stosunku do WHITELISTED. do ~vpopmail/etc/tcp.smtp dodajemy

      whitelist:`64.124.204.39:allow,WHITELISTED=""
      64.125.132.254:allow,WHITELISTED=""
   
      # cała klasa C:
      66.94.237:allow,WHITELISTED=""
   
      # ... itd
   

   Adresy to whitelisty można wziąć np. stąd: whitelist_ip.txt
   Trzeba dodać yahoo, gmail, wp, onet itp

 2. courier-authlib

  ./configure --without-authpam --without-authldap --without-authpwd
   --without-authshadow --without-authpgsql --without-authmysql \
   --without-authcustom --with-authvchkpw
 1. courier-imap (niezły jest też binc-imap i powinien działać ok z vchkpw)
  • configure
   configure --enable-workarounds-for-imap-client-bugs

  • make

  • su

  • umask 22

  • checkinstall –inspect

  • make install-configure

  • /usr/lib/courier-imap/share/mkimapdcert

  •    chgrp vchkpw /usr/lib/courier-imap
      chmod 710 /usr/lib/courier-imap
      chmod og+rX /usr/lib/courier-imap
      chmod 711 /usr/local/var /usr/local/var/spool
      chgrp vchkpw /usr/local/var/spool/authdaemon
   
  • /usr/local/sbin/authdaemond start && echo ok ; /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start && echo ok

 2. stunnel
  • configure (bez arg)

  • make && checkinstall

  • stunnel.conf:

      cert = /usr/local/etc/stunnel/server.crt
      key = /usr/local/etc/stunnel/server.key
      chroot = /srv/stunnel ; tylko umozliwic zapisanie pidfile
      setuid = stunnel
      setgid = stunnel
      pid = /tmp/stunnel.pid
      [pop3s]
      accept = 995
      connect = nasz.serwer.example.org:110
   
      [imaps]
      accept = 993
      connect = nasz.serwer.example.org:143
   
      [ssmtp]
      accept = 465
      connect = nasz.serwer.example.org:25
   

SpamAssassin:
Razora lepiej nie używać, bo jest fatalna łączność z serwerami razora (cloudmark)
Z pyzorem nie lepiej

clamav conf

# Example
LogFile /var/log/clamd.log
LogFileMaxSize 30M
TemporaryDirectory /tmp
MaxDirectoryRecursion 15
User clamav
AllowSupplementaryGroups  # bardzo ważne do współpracy z simscanem
ScanPE
ScanOLE2
ScanMail
ScanHTML
ScanArchive
ArchiveMaxRecursion 5

freshclam conf

# Example
AllowSupplementaryGroups
NotifyClamd

SpamAssassin

/etc/default/spamassassin

ENABLED=1
OPTIONS="--create-prefs --max-children 4 --helper-home-dir"
PIDFILE="/var/run/spamd.pid"

init.pre

loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Hashcash
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::SPF

local.cf

rewrite_header Subject *****SPAM*****
blacklist_to jakis@adres.blah

required_score 5.0
trusted_networks 192.168.0.0/16

score USER_IN_BLACKLIST_TO 7.0
score ALL_TRUSTED -15.0

use_bayes        0
auto_learn       0

skip_rbl_checks     0
rbl_timeout       10

use_razor2       0
use_pyzor        0

use_dcc         0
dcc_timeout       15
dcc_dccifd_path     /var/lib/dcc/dccifd
dcc_home        /var/lib/dcc

ok_languages      en de pl
ok_locales       en

Klasyfikator Bayesowski w SpamAssassinie

use_bayes        1
auto_learn       1
bayes_auto_learn    1

sa-learn --learn --spam spam-mbox
sa-learn --learn --ham good-mbox

mkdir /var/qmail/simscan/.spamassassin/
chown sinscan:clamav /var/qmail/simscan/.spamassassin/
chmod 700 /var/qmail/simscan/.spamassassin/

su -s /bin/bash - simscan
sa-learn --dump magic

Warunki relayowania poczty

obsługujemy wyłącznie pocztę, która jest:

Testowanie

Sprawdzić czy:

echo-smtp - przydatne do testów

#!/bin/sh

if [ "$3" ]; then
  BODY="$3"
else
  BODY="BLABLALBA\r\nZZZZ\r\n   TEST\r\naaaa"
fi

echo -e \
"HELO submarine.ath.cx\r\n\
MAIL FROM: $1\r\n\
RCPT TO: $2\r\n\
DATA\r\n\
From: $1\r\n\
To: $2\r\n\
Subject: Test `date '+%Y-%m-%d %H:%M'`\r\n\
\r\n\
$BODY\r\n\
.\r\n\
QUIT\r\n\c"

POP3, (E)SMTP

Inne dobre MTA

Postfix

Do standardowej konfiguracji debiana należy dodać w main.cf:

 mailbox_transport = dovecot
 mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
 dovecot_destination_recipient_limit = 1
 virtual_mailbox_domains = nasze.org, domeny-example.org
 virtual_transport = dovecot
 virtual_mailbox_maps = hash:/etc/dovecot/passwd
 smtpd_sasl_type = dovecot
 smtpd_sasl_path = private/auth
 smtpd_sasl_auth_enable = yes
 smtpd_recipient_restrictions =
     permit_mynetworks,
     permit_sasl_authenticated,
     reject_unauth_destination,
     reject_unlisted_recipient,
     check_policy_service inet:127.0.0.1:60000
 broken_sasl_auth_clients = yes
 smtp_sasl_security_options = noanonymous

dovecot.conf:

protocols = imap pop3 imaps pop3s
disable_plaintext_auth = no
log_path = /var/log/dovecot.log
mail_location = maildir:~/Maildir
first_valid_uid = 107 # (vmail)
protocol lda {
 postmaster_address = postmaster@example.org
}
auth default {
  mechanisms = plain login
  passdb passwd-file {
   args = /etc/dovecot/passwd
  }
 userdb static {
  args = uid=107 gid=109 home=/srv/mail/%d/%n
 }
 socket listen {
  master {
   path = /var/run/dovecot/auth-master
   mode = 0600
   user = vmail
   group = vmail
  }
  client {
   path = /var/spool/postfix/private/auth
   mode = 0660
   user = postfix
   group = postfix
  }
 }
}

dopisać do master.cf:

dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}

linki